Sencill
Ràpid
On estigues

Política de protecció de dades personals

L’Ajuntament d’Alcoi es compromet a respectar la privadesa i confidencialitat de les vostres dades d’acord amb el què estableix la Llei 15/99 de protecció de dades personals i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que la desenvolupa.

Tractament de les dades

L’Ajuntament d’Alcoi recull únicament els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal necessària per a la tramitació de cadascun dels tràmits sol·licitats que voluntàriament faci arribar l’usuari o la usuària.

L’Ajuntament d’Alcoi garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals tingui accés com a conseqüència de cada tràmit sol·licitat.

En cada cas, l’Ajuntament demanarà únicament les dades de caràcter personal necessàries per a la tramitació del servei requerit per l’usuari. Totes les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de la tramitació del servei sol·licitat seran incorporades als fitxers de dades personals corresponents i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les que en motivaren l’obtenció.

Tant els responsables dels fitxers com totes les persones que hagin de conèixer qualsevol tipus de dada personal per motius derivats de la tramitació de la sol·licitud són coneixedors de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i estan sotmesos al secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures adequades i necessàries per garantir-ne la confidencialitat. Així mateix, l’Ajuntament adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

L’Ajuntament d’Alcoi garanteix que els fitxers que contenen dades personals així com els programes, els equips i els locals que intervenen en el procés de tractament d’aquestes dades compleixen els requisits de confidencialitat, integritat i seguretat establerts a la normativa vigent.

Cessions

Les dades de caràcter personal recollides a la web de ticketalcoi.com de l’Ajuntament d’Alcoi no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament llevat que s’autoritzi de forma explícita per part de l’usuari, que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat o bé quan les dades siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb legalitat vigent.

Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant aquest portal implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privadesa de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Alcoi.

La introducció de les dades de caràcter personal en qualsevol sol·licitud per part dels usuaris comportarà l’acceptació i autorització expressa a l’Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients per a la seva tramitació i el seu tractament necessari per resoldre-la. Així mateix també comporta l’acceptació voluntària de la cessió de les dades únicament per als casos en què sigui necessària per a la prestació del servei sol·licitat. Finalment la realització de qualsevol sol·licitud implica l’autorització per a la conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització per al tractament i la cessió de les dades té caràcter voluntari, l’usuari podrà revocar l’autorització aquí concedida, tant pel que fa al tractament com per a la cessió de les dades d’acord amb el què estableix la normativa sobre protecció de dades vigent.

Drets i obligacions de les persones afectades

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals.

Aquests drets poden ser exercits per l’usuari o pel seu representant de les següents formes:


  • Sol·licitud escrita i signada presencialment a l’oficina de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi

  • Per correu postal a la mateixa oficina: 

Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi

Avd.País Valencià Nº1 03801 Alcoi Alacant

 

Legislació aplicable

Tota la informació facilitada en aquest portal mitjançant els formularis que s’hi presenten està sotmesa al què estableix la Llei 15/99 de protecció de dades personals i del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament que la desenvolupa.


Copyright i responsabilitats

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi manté aquest web amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació cultural actualitzada. La informació proporcionada als actes de l’agenda cultural organitzats per tercers és la que els mateixos organitzadors proporcionen. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi intentarà en tot moment corregir els errors que es trobin o s’assenyalin. És per aquest motiu que es demana la col·laboració dels usuaris i usuàries del portal perquè facin arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça cultura@alcoi.org

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o a causes imputables a tercers. Així mateix, es reserva el dret d’alterar la forma d’accés al web sense previ avís.

Aquest web pot contenir referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquests webs externs, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’existència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions o danys en els sistemes informàtics dels usuaris.

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics llevat de si es fa amb finalitats comercials sempre i quan se’n citi la font i se’n citin els autors, també els dels crèdits fotogràfics. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l’Ajuntament d’Alcoi.