Sencill
Ràpid
On estigues

Escola Municipal de Teatre d’Alcoi

El que es planteja des de l’ Escola Municipal de Teatre és la creació d’un espai per a atendre la formació i iniciació de la gent jove en l’àmbit de les arts escèniques. No es tracta d’una activitat extraescolar ja que comporta una vinculació cultural tant dels alumnes com dels pares.

Contribució a l’adquisició de competències clau; L’activitat teatral ha de desenvolupar-se per a adquirir les competències: cultural i artística, en comunicació lingüística, en el coneixement i interacció amb el mitjà, digital, social i cívica, per a aprendre a aprendre, en autonomia i iniciativa personal, emocional.

Objectius
• Oferir una activitat lúdica relacionada amb les arts escèniques.
• Oferir una activitat pedagògica que contribuïsca a l’adquisició de competències clau.
• Crear un públic amb inquietuds que vaja al teatre.
• Crear una pedrera de persones que puguen dedicar-se professionalment a les arts escèniques.
Es pretén una progressió i una continuïtat entre les etapes:
• Etapa Infantil; grups; de 3 a 4 anys i de 4 a 6 anys.
• Etapa Escolar; grups; de 6 a 8 anys, de 8 a 10 anys i de 10 a 12 anys.
• Etapa Adolescència; grups; de 12 a 14 anys, de 14 a 16 anys i de 16 a 18 anys
Els grups estan compresos entre els 8 i els 15 alumnes.

Seqüenciació de continguts; El curs s’inicia la primera setmana d’octubre i finalitza l’última setmana de juny, respectant els períodes de vacances. Les hores setmanals varien però tots tenen una sessió setmanal. Les diferents tècniques es treballaran al llarg de tots els cursos amb diferents activitats a diferents graus de dificultat.

Activitats; En totes les sessions es combinaran exercicis d’escalfament, expressió corporal, expressió oral, dramatització i improvisació.

Metodologia; a partir d’activitats i participació, des de la motivació i l’autoestima, de forma personalitzada, a través de la interacció i de manera global. Sempre se cerca la continuïtat i la progressió dels continguts. Ha d’incloure mesures d’atenció a la diversitat.