Sencill
Ràpid
On estigues

Càtedra d’Art Contemporàni Antoni Miró

La Comissió de Seguiment de la càtedra estarà presidida pel rector de la Universitat d’Alacant o la persona en qui delegue i estarà composta per sis representants de la Universitat d’Alacant, dos representants a proposta d’Antoni Miró, dos representants de l’Ajuntament d’Otos i dos representants de l’Ajuntament d’Alcoi. Aquesta Comissió haurà de vetlar pel compliment dels objectius per als quals s’ha creat la Càtedra i, en aquest sentit, entre les seues competències figuren:

a) Proposar el nomenament, cessament i substitució de la Direcció de la Càtedra.

b) Aprovar el programa anual d’activitats.

c) Aprovar la memòria anual de resultats de la Direcció Acadèmica

d) La Direcció Acadèmica de la Càtedra serà exercida per un membre del personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant a temps complet i amb el grau de doctor, que assumirà l’execució del programa anual d’activitats acadèmiques, incloent-hi l’organització de cursos i seminaris, com també la realització d’estudis i treballs de recerca.

e) La Direcció Acadèmica de la Càtedra elaborarà al desembre de cada any un informe sobre el desenvolupament de les activitats acadèmiques i una proposta de programació per a l’any següent, que remetrà tant a la Universitat d’Alacant com a Antoni Miró, a l’Ajuntament d’Otos i a l’Ajuntament d’Alcoi.

f) El càrrec de la Direcció Acadèmica de la Càtedra tindrà, en principi, una durada de tres anys. No obstant això, la Comissió de Seguiment valorarà al començament de cada any i a la llum de l’informe presentat per la direcció de la càtedra, si es compleixen adequadament els seus objectius, i si escau, determinarà una ampliació del mandat o la seua substitució mitjançant una nova convocatòria pública.

Comissió de Seguiment:
Manuel Palomar Sanz, Carles Cortés Orts, Aránzazu Calzada González, Mar Iglesias García, Isabel Clara Simó, Antonio Alfonso Francés Pérez, Constantino Pla Santamaria, Joan Antoni Llinares i Gómez, Sofia Bofill Abello, Xavier Badenes Martín, Romà de la Calle.

Direcció acadèmica:
Armando Alberola Roma

https://web.ua.es/es/catedramiro/catedra-antoni-miro